Uddybning af fundamentet

Grundsøjlerne skaber et metodegrundlag, der sammen med værdigrundlaget skaber rammen for den faglige praksis

Søjlerne skaber et metodegrundlag, der sammen med værdigrundlaget skaber rammen for den faglige praksis.  Det er helt centralt, at de fire søjler ikke i sig selv eller hver for sig udgør en konkret pædagogisk metode, men efterlader frihed til faglige variationer og den enkelte medarbejders personlige integritet. Det er gennem individuel frihed, at man kombineret med et fælles grundlag og stærkt samarbejde, skaber faglig af høj kvalitet.

Det gælder også brugerne, borgerne, eleverne og medarbejderne i beskyttet beskæftigelse. Der skal være plads til den enkelte, hvilket gør dannelsen og udviklingen af fællesskabet til en dynamisk proces, som aldrig stopper. Det betyder også, at dialogen om og diskussionen af bedste praksis, er evigt eksisterende i organisationen. Når ingen kan gøre krav på den endegyldige sandhed om hvad, der virker bedst andre end personen selv – og når verden ses ud fra de øjne, som ser, skabes der flere sandheder, hvilket forudsætter dialog.

Selvom FSU ikke referere direkte eller tager konkret afsæt i Recovery, kan der alligevel trækkes mange tråde, hvorfor man nemt kan argumentere for at FSU arbejder recovery-orienteret. Det skal ses i lyset af, at vi betragter det enkelte menneske, som styrende for egen udvikling, ligesom vedkommende også er den mest vidende om sin oplevelse af egen situation.  Vi understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker, og understøtter modet til at træde ud af komfortzonen og udfordre sig selv.

Ligeledes kan der trækkes mange tråde til andre teorier, men det binder mere tilbage til værdigrundlaget og en grundlæggende forståelse af mennesker, der udspringer af de systemiske og anerkendende.  På den måde skaber værdigrundlaget og de fire søjler en ramme, som samtidig skaber et særligt perspektiv, der i vid udstrækning giver metodefrihed.      

Læs mere og se søjler illustreret via billeder: