Tilgange og Metoder

Tilgange og metoder i Aktivitetshusene

Avancementsmodellen:

I aktivitetsdelen anvendes avancementsmodellen som en grundpræmis i struktureringen af tilbuddene. Aktivitetshusene er tilpasset forskellige deltagelsesbehov, således at aktiviteterne kan favne borgergruppens mange forskelligartede behov.

CTI:

CTI er endnu ikke implementeret i Aktivitetshusene men vil være et fokusområde i 2019. Grundprincipperne i CTI metoden,  skal især være med til at kvalificere de pædagogiske handleplaner og måden som der arbejdes med handleplanerne på. Men CTI-principperne skal også være med til at skærpe fokus på indsatserne som helhed på tværs af området – fx når der iværksættes nye tilbud til borgerne, eller igangværende tilbud skal ændres eller nedlægges.  

OCN:

I Aktivitetshusene arbejder vi med hensigtserklæringen: ”Alle mennesker kan udvikle sig”.  Vi bruger OCN-metoden til at motivere borgerne til fortsat udvikling, hvis det for dem giver mening at få papir på deres kompetencer.

Samtidig anvendes OCN til at dokumentere, at borgeren når de mål, der er udarbejdet i borgerens handleplan. På sigt arbejder vi hen imod, at OCN-beviser overrækkes en gang om måneden ved en seance i fællesskab med Læringsområdet.

Sanseprofil

Sanseprofilen bruges til at understøtte konkrete forslag og handlingsstrategier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde med borgeren. Profilen skaber dermed forståelse for borgerens sansning og giver strategier til, hvordan deltagelse i fællesskaberne understøttes bedst.